+

Inschrijven kan tot 1 juli a.s.

Heb je nog vragen over studeren bij Artemis plan een persoonlijk gesprek. 

PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING

In verband met de ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 geeft Artemis onderstaande privacyverklaring af waarmee studenten, docenten en medewerkers worden geïnformeerd hoe Artemis met de diverse persoonsgegevens omgaat en met welk doel.

Artemis respecteert de privacy van studenten, medewerkers, studiekiezers, bezoekers en relaties die betrokken zijn bij het onderwijs en onderzoek van Artemis en de diensten die Artemis levert. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.

UITGANGSPUNT

Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hierbij zorgen wij voor een goede balans tussen ons belang en jouw belang als betrokkene om eigen keuzes te maken over jouw persoonsgegevens.

REIKWIJDTE

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van Artemis plaatsvinden. Het gaat niet alleen om verwerkingen via de website(s) van Artemis, maar ook om verwerkingen in de administratieve processen en in de ondersteunende systemen van Artemis.

PERSOONSGEGEVENS

De volgende(bijzondere) persoonsgegevens kunnen door Artemis worden verwerkt:

 • Inschrijvingsgegevens studenten (NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, pasfoto, studentnummer, BSN, kopie ID, diploma vooropleiding);
 • Gegevens t.b.v. Overeenkomst van Opdracht freelance docenten;
 • Overige wettelijk verplichte persoonsgegevens;
 • Studie- en studievoortganggegevens;
 • (Bijzondere) persoonsgegevens die van essentieel belang zijn voor een goede begeleiding van de studenten en medewerkers m.b.t. gezondheid en welzijn;
 • Overige wettelijk verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (WHW, Belastingwet, Identificatieplicht etc.).

DOELEINDEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 • Inschrijving voor toelatingsexamen
 • Aanstelling als medewerker
 • Inschrijving als student
 • Verwerking en afhandeling Overeenkomst van Opdracht freelance docenten
 • Verwerking studieresultaten en studievoortgang
 • Afhandeling van door jouw aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
 • Het behandelen van personeelszaken
 • Bedrijfsbeveiliging
 • Het behandelen van geschillen

Jouw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Op centraal niveau houden wij een verwerkingsregister bij. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt. Na verloop van de termijn vernietigen wij de gegevens.

RECHTEN

Iedereen is eigenaar van zijn/haar eigen persoonsgegevens en heeft dan ook bepaalde rechten. Je kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van persoonlijke gegevens. En je kunt een beroep doen op elk ander recht dat je volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals het bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Een verzoek of een klacht kun je indienen via info@artemisacademie.nl

VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Artemis kan voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens gebruik maken van derden. Bijvoorbeeld dienstverleners, die in dat geval uitsluitend in opdracht van Artemis handelen, op basis van een daartoe opgestelde verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden persoonsgegevens alleen verstrekt aan derden indien Artemis daar op grond van specifieke wetgeving toe verplicht is. Artemis kan persoonsgegevens ook buiten de EU doorgeven. Dit doen wij enkel als in dat land sprake is van een passend beschermingsniveau in overeenstemming met de Europese wetgeving.

BEVEILIGING

Artemis draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau. Er is voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige of onrechtmatige verzameling en verwerking te voorkomen.

WIJZIGINGEN

Artemis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig deze verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.